Sut y gall Cynorthwyydd Rhithiol eich helpu chi o fewn eich busnes?

Dydw i ddim eisiau defnyddio’r gair Coronavirus ym mrawddeg gyntaf y post blog yma (rhy hwyr!) ond mae’r pandemig yn bendant wedi cyflymu’r symudiad o weithio a gweithio gyda’n gilydd ar-lein. Does dim amheuaeth bod y dechnoleg sydd ar gael wedi hwyluso hyn dros y blynyddoedd, ond roedd teithio i’r swyddfa ac i gyfarfodydd yn parhau i fod yn agwedd mawr o fywydau rhai ohonom.

Rydym wedi gorfod ymddiried a dibynnu llawer mwy yn ein dyfeisiau i gwblhau ein tasgau a sgyrsiau dydd i ddydd. Rwy’n siŵr nad yw sefydlwr Zoom yn cwyno am hyn, gyda gwerthiannau’r cwmni fyny 370% yn fisoedd olaf 2020, i gymharu â 2019! Mae cymaint o feddalwedd defnyddiol allan yno – mae Canva yn galluogi i rywun greu logo, thempledi a rhaglen cynnwys ar gyfer marchnata yn hawdd iawn. Elfennau o waith dyddiol busnes all godi ofn ar rai. Un arall defnyddiol iawn ydi Calendly – sy’n galluogi i rywun drefnu apwyntiad gyda chi heb fynd yn ôl ac ymlaen i drafod dyddiad/amser cyfleus.

Bydd yr effeithiau hir dymor ar y ffordd rydym yn gweithio a chyfathrebu yn sylweddol, yn enwedig gan fod rhai ohonom wedi medru darganfod gwell balans gwaith a bywyd. Yn sicr, rwy’n siŵr bod llawer wedi methu’r elfen gymdeithasol o fynd i’r gweithle a gweld pobl ond i rai, mae’r arbedion amser a chostau teithio yn gwneud i rywun feddwl dwywaith bod rhaid bod yn y gweithle pob diwrnod gwaith.

O ganlyniad, credaf bydd pobl yn awyddus i gynnal y newid positif yma mewn balans gwaith a bywyd. Gall perchennog busnes deimlo eu bod yn treulio gormod o’u hamser ar waith dyddiol a ddim ar y gwaith craidd neu eu bod nhw’n awyddus i dreulio mwy o amser gyda’u teulu neu’n mwynhau eu hobïau. Dyma le mae cynorthwywyr rhithiol yn medru cynnig eu gwasanaethau. Mae cynorthwyydd rhithiol yn aml iawn yn hunangyflogedig ac yn cynnig cymorth i gleientiaid sy’n amrywio o wasanaethau gweinyddol, creadigol a thechnegol, o leoliad gwahanol i’r gweithle.

Yn ddibynnol ar wybodaeth a phrofiad, gall cynorthwyydd rhithiol helpu gyda thasgau dydd i ddydd y busnes neu gyda thasgau mwy arbenigol – mae’n hollol dibynnu ar ofynion busnes neu unigolyn ar y pryd, a gwybodaeth ac arbenigedd y cynorthwyydd.

Dyma (ychydig o) esiamplau o sut gall gynorthwyydd rhithiol gefnogi busnes:

 • cyfathrebu neu hwyluso cyfathrebiad gyda chwsmeriaid neu gyflenwyr (dros ffôn neu e-bost)
 • archebu nwyddau
 • rheoli calendr, trefniadau teithio a theithlenni
 • casglu cynnwys a diweddaru cyfryngau cymdeithasol neu wefan
 • casglu adborth cwsmeriaid
 • ymchwilio fewn i wasanaeth neu gynnyrch newydd

Gallwn gyfrannu tuag at symleiddio, thyfiant, a chynyddu proffidioldeb busnes wrth helpu gyda’r tasgau sydd ddim yn ennill arian yn uniongyrchol, ond sy’n hyrwyddo proffil cwmni, symleiddio prosesau a gwaith dydd i ddydd, a helpu gyda rhyddhau perchennog neu aelodau staff technegol i gyflawni’r gwaith sy’n ennill ffioedd/arian.

 

Mewn rhai sefyllfaoedd, mae’n gwneud synnwyr i fusnes gyflogi rhywun yn uniongyrchol ond gall hyblygrwydd cynorthwyydd rhithiol weithio’n well i fusnes os yw llwyth a’r math o waith yn amrywio o fis i fis neu o dymor i dymor. Mae posib talu cynorthwyydd rhithiol pob awr, neu drafod pecyn sy’n galluogi derbyn nifer penodol o oriau o gymorth pob wythnos neu fis.

Yn ogystal i’r hyblygrwydd pan mae busnes yn prysuro neu dawelu, mae buddion eraill i fusnes yn cynnwys:

 • dod yn fwy trefnus o ran gwaith ac amser
 • medru blaenoriaethu tasgau
 • y capasiti i fod yn fwy rhagweithiol yn hytrach nac adweithiol
 • cyfathrebiad effeithiol gyda chwsmeriaid neu rhanddeiliaid eraill
 • capasiti i dyfu ac arloesi
 • cymorth i gyllidebu
 • buddion costau – dim costau recriwtio, cyfarpar, costau adnoddau dynol, a chyfraniadau pensiwn

Ddim yn hollol siŵr os byddai’ch busnes yn elwa o gymorth cynorthwyydd rhithiol? Cymerwch gam yn ôl, nodwch lawr yr holl dasgau rydych yn cyflawni wrth redeg eich busnes a’r amser mae’n gymeryd i’w cyflawni. Yn aml iawn, mae pobl yn sylweddoli bod gormod o’u hamser yn cael ei dreulio ar waith gall ei gyflawni gan rywun arall ac o ganlyniad yn eu hatal rhag canolbwyntio ar dyfiant ac arloesi.

Mae gan bob cynorthwyydd rhithiol gefndir, gwybodaeth ac arbenigedd gwahanol felly mae o am ddarganfod y person gorau byddai’n medru helpu chi, a byddai unrhyw gynorthwyydd yn hapus i gael sgwrs anffurfiol i drafod anghenion a thargedau.

 

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.