Lisa Eurgain Taylor

Disgynais mewn cariad efo Celf pan roeddwn i’n ifanc iawn ac roeddwn i wastad yn lluniadu ac yn creu crefftau ac ati. Erbyn hyn mae peintio a lliw yn ffordd rwy’n mynegi fy hun ac yn dehongli pethau. Rwy’n berson reit swil yn y bôn (er mi fyddai fy ffrindiau yn anghytuno dwi’n siwr) a mi fyddaf yn aml yn dal yn ôl mewn sgyrsiau ac yn ofn lleisio fy marn ar brydiau. Mae peintio yn ffordd arall o ddefnyddio fy llais ac mae o bron fel trydydd iaith i mi erbyn rwan.

Rwyf bellach yn artist llawn amser ers bron i dair mlynedd, ond mi ddechreuodd fy siwrna fel artist yn y chweched dosbarth, lle wnes i sylwi fy mod i eisiau dilyn gyrfa creadiol a phenderfynu mynd ar y Cwrs Celf Sylfaen yng Ngoleg Menai ar ôl gorffen fy Lefel A.

Mi wnaeth astudio’r Cwrs Sylfaen roi hwb anferth i mi fel artist, a fel person. Mi oedd y profiad yn werthfawr iawn ac rwyf wir yn argymell y cwrs i unrhywun! Roedd y tiwtoriaid yn ein hannog i arbrofi ac i edrych ar bethau mewn ffyrdd newydd. Doeddwn i ddim yn credu gymaint oedd fy sgiliau peintio wedi datgblygu ar ôl ond ‘chydig fisoedd o fod ar y cwrs yn dilyn anogaeth a chyngor gan Iwan Gwyn Parry. Dyma lle wnes i wir ddisgyn mewn cariad gyda pheintio. Roedd bod yn artist llawn amser yn freuddwyd llwyr ar y pryd nes i Iwan ofyn i mi un diwrnod “Wti’n gwbo’ fedri di ‘neud hyn fel bywoliaeth dwyt?” Doeddwn i rioed wedi credu yn fy ngwaith nac yn fi fy hun tan hynny a dyna pryd ddechreuodd yr awch i fod yn artist. Rhoddodd y cwrs, ac Iwan, yr hyder i mi fynd ymlaen i astudio cwrs Celf Gain:Peintio yng Ngholeg Celf Wimbledon.

Roedd yn brofiad gwych cael byw ac astudio yn Llundain a bod yn nghanol bwrlwm y Celfyddydau. Roedd gweithio yn y stiwdios wrth ymyl myfyrwyr hollol anhygoel hefyd yn fy ngwthio’n bellach.

Er mai cwrs peintio yn unig oedd o, cefais arbrofi rhywfaint yn yr ystafell brintio hefyd, ble cefais weithio gyda phrintio leino. Penderfynais gyfuno y printio leinio gyda phaentio. Roedd gwead creigiog y lino cut yn cyferbynnu efo meddalwch y brws a’r paent olew, ac yn ffordd effeithiol o gyfleu mynyddoedd garw Eryri.

Roeddwn i’n colli’r mynyddoedd yn ofnadwy ac yn synfyfyrio amdanyn nhw bob dydd. Dyna pryd gychwynais greu tirluniau ffantasïol a cheisio dangos prydferthwch Eryri ar ganfas. Roeddwn i hefyd yn licio gweithio o’r côf gan fy mod i mor bell oddi wrth y mynyddoedd. Hyd heddiw mi fyddai’n licio rhoi’r llun neu’r braslun o’r neilltu a gadael i’r paentiad lifo o fy ymennydd.  Llefydd hudolus, arallfydol ydi’r tirluniau. Mae nhw’n gadael i chi ddianc o’r byd go iawn, sy’n gallu bod yn le di-gariad ar adegau. Mae’r golau pwerus yn y lluniau yn cyfleu y gobaith rwy’n deimlo ein bod ni fel pobl am agor ein llygaid a chymryd gofal o’r byd a’n gilydd cyn iddi fynd rhy hwyr.

Roeddwn i’n lwcus iawn o gael tair sioe unigol yn syth ar ôl graddio yn 2013. Mi wnes i hefyd ennill dwy wobr yn ystod y cyfnod yma sef ‘Clyde & Co Art Award’ (Dewis y Bobl) yn Llundain ac ‘Agored’ yn Bocs Caernarfon. Rhoddodd hyn yr hyder i mi ddechrau galw fy hun yn ‘artist’ ac roedd ennill gwobrau ariannol yn hwb mawr wnaeth alluogi i mi brynu deunyddiau o safon ac ati.

Cefais brofiad o weithio mewn orielau hefyd. Yn fuan ar ôl graddio, bu i mi weithio yn Amgueddfa Ac Oriel Gwynedd am flwyddyn cyn mynd i drafeilio yn Awstralia. Yn Sydney, cefais y cyfle i weithio mewn oriel anhygoel am chwe mis o’r enw ‘The White Rabbit’ a oedd yn arddangos gwaith artistiaid o China. Profiad bythgofiadwy oedd gwneud perfformiad celf yn gyhoeddus ar ran un o’r artistiaid a dysgu’r cyhoedd am yr holl weithiau Celf. Ar ôl dod adra, cefais swydd yn y dderbynfa yn Storiel, Bangor ac yna fel Cydlynydd Celf yn Galeri, Caernarfon. Nes i wir fwynhau y sialens o guradu a threfnu arddangosfeydd ac roedd gweithio gydag artistiaid eraill yn brofiad gwerthfawr iawn. Roedd o’n fuddiol gallu deall sut oedd yr artistiaid yn teimlo wrth iddyn nhw weithio tuag at eu harddanosfa.

Er i mi fwynhau y swydd yn fawr iawn, roeddwn yn ysu i gael mwy o amser i beintio a phenderfynais i adael y swydd a mentro fel artist llawrydd llawn amser. Dwi heb edrych nôl ers hynny a rwyf bellach ar fin agor fy 8fed arddangosfa unigol yn Oriel Plas Glyn Y Weddw. Dros y saith mlynedd diwethaf, rwyf wedi arddangos mewn amryw o sioeau grwp, yn cynnwys arddangosfeydd yn Rhufain, Paris a Llundain. Uchafbwynt fy ngyrfa hyd yma oedd fy arddanogsfa unigol yn Oriel Môn. Dyma’r gofod mwyaf i mi arddangos ynddo ac roedd dros 50 o ddarnau yn y sioe. Roedd gwerthu darn anferth (3.5m o hyd) i Galeri Caernarfon hefyd yn foment arbennig iawn.

Dwi hefyd wedi mwynhau cael fy ngwaith fel clawr llyfr ‘ Gemau’ gan Mared Lewis, fel gwaith celf senglau Alys Williams, ar gan cwrw ‘Paradwys’ gan Bragdy Mona, cydweithio gyda Cwilt Siw i greu clustogau, ac yn fwy diweddar, ar far Siocled Melin Llynon ‘Halen Mon’.

Dwi mor ddiolchar iddyn nhw am y cyfle i gael llwyfannu fy ngwaith mewn ffordd wahanol. Roeddwn i hefyd yn mwynhau gweithio allan pa lun/cyfansoddiad fyddai’n gweithio orau ar gyfer y gwahanol bethau yma.

Dwi rwan yn gweithio ar gomisiynau ac wrth fy modd efo’r sialens o wneud golygfeydd penodol i’r cwsmeriaid. Dwi hefyd yn gwerthu prints nifer cyfyngedig o fy ngwaith.

Dros y blynyddoedd, dwi wedi dysgu ei bod hi’n bwysig i fynd amdani mewn bywyd. Dwi’n meddwl ei bod hi’n well mentro a thrio rhywbeth newydd na difaru peidio. Yn anffodus, os ydi rhywun yn dda mewn pynciau eraill, mae ‘na bwysau weithiau ar bobol ifanc i fynd i lawr trywydd academig. Ond hoffwn bwysleisio bod gyrfa creadigol yr un mor bwysig ac ei fod yn fywyd lliwgar, cyffrous a hapus iawn. Dwi mor ddiolchgar i fy nheulu a fy ffrindiau am y gefnofaeth ac am fy annog i ddilyn gyrfa yn y maes. Does ‘na ddim geiriau i ddisgrifio pa mor anhygoel mae fy rhieni wedi bod- o bacio a danfon gwaith, yr holl gyngor a thrafod syniadau, a dad yn adeiladu bob canfas gyda llaw.  Mae’r daith wedi bod yn anodd ar adegau, ond mae cariad rhywun at y Celfyddydau yn gallu gorchfygu unrhyw ofnau a sylwadau negyddol. Felly os ydych chi’n meddwl cychwyn menter newydd, amgylchynwch eich hun gyda phobl cefnogol, cadarnhaol ac ewch amdani. Wnewch chi ddim difaru.

Lluniau – Kristina Banholzer

 

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.