Cyfeirlyfr | Directory

Busnes Cymru | Business Wales
03000 6 03000
businesswales.gov.wales

Gwasanaeth rhad ac am ddim (a ariannir gan Lywodraeth Cymru) sy’n darparu cymorth a chyngor diduedd ac annibynnol i bobl sy’n dechrau, rhedeg a thyfu busnes yng Nghymru yw Busnes Cymru. Mae gennym ganolfannau rhanbarthol ym mhob cwr o Gymru, ac rydym yn cynnig cymysgedd o gymorth ar-lein ac wyneb-yn-wyneb, yn ogystal â gweithdai hyfforddiant a chyngor i unigolion.

Business Wales is a free service (funded by the Welsh Government) that provides impartial, independent support and advice to people starting, running and growing a business in Wales. With regional centres across Wales, we offer a mixture of online and face-to-face support, as well as training workshops and individual advice.

Hwb Menter | The Enterprise Hub
01248 858070
www.hwbmenter.cymru
post@hwbmenter.cymru

Mae’r Hwb Menter yn rhoi’r wybodaeth, arweiniad, ysbrydoliaeth a’r gofod i entrepreneuriaid drawsnewid eu syniad yn fusnes llwyddiannus yn rhad ac am ddim.

Rhaglen 3 blynedd yw’r Hwb Menter a ariennir yn rhannol gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Mae’n gweithredu ledled Gogledd Orllewin Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy a Dinbych), a darperir mewn partneriaeth gan Menter Môn a M-Sparc.

The Enterprise Hub provides entrepreneurs with the knowledge, guidance, inspiration and space to transform their idea into a successful business free of charge.

The Enterprise Hub is a 3 year Programme part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, operating across North West Wales (Anglesey, Gwynedd, Conwy and Denbigh), delivered in partnership by Menter Môn and M-Sparc.

HMRC | CThEM
www.gov.uk
Yn Gymraeg – www.gov.uk – a dewis y ffurflenni treth

Y CThEM ydi awdurdod trethi, taliadau a thollau’r DU.

HMRC are the UK’s tax, payments and customs authority. 

Companies House | Ty’r Cwmniau
www.gov.uk

Yma bydd eich cwmni cyfyngedig yn cael ei gofrestru

Your Limited Company will be registered here

Helo BLOD
3000 26 88 88
businesswales.gov.wales

Cyngor a chyfieithu i dy fusnes – yn rhad ac am ddim

Free, fast and friendly Welsh translation and advice for your business

Menter a Busnes
menterabusnes.cymru

Mae Menter a Busnes yn gwmni annibynnol, nid er elw, sy’n cefnogi unigolion, busnesau a sefydliadau yng Nghymru i ddechrau a datblygu eu busnesau.

Menter a Busnes is an independent, not for profit company that supports individuals, businesses and organisations in Wales to start and develop their business.

Meddwl.org
Meddwl.org

Lle i gael cefnogaeth, dysgu am anhwylderau iechyd meddwl gwahanol, darllen am brofiadau eraill a chael gwybodaeth am ble i gael cymorth – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

A website providing a space to learn about different mental health conditions and to find support and information on where to obtain further assistance – all through the medium of Welsh.

MIND
0300 123 3393
www.mind.org.uk

MIND provide advice and support to empower anyone experiencing a mental health problem. They campaign to improve services, raise awareness and promote understanding.

TIR DEWI
0800 121 4722
www.tirdewi.co.uk

Cefnogaeth bersonol i Ffermwyr, gyda chymorth yng ngorllewin Cymru, Powys ac ar draws gogledd Cymru.

Personal support for Farmers, with help available in west Wales, Powys and across north Wales.

RCS Cymru | RCS Wales
01745 336442
rcs-wales.co.uk/

Mae RCS yn sefydliad nid er elw blaenllaw, sy’n cefnogi pobl i ffynnu mewn gwaith.

RCS is a leading not-for-profit organisation, which supports people to thrive in work

Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.