Gofod i Dyfu

Sesiwn Syniadau – Os ydych chi’n teimlo ychydig bach yn styc yn eich busnes ar y funud neu yn chwilio am syniadau newydd er mwyn gallu datblygu neu arallgyfeirio, gweithiwch gyda Caryl er mwyn gallu datblygu syniadau newydd sy’n mynd i’ch helpu i ffynnu yn eich busnes. Sesiwn awr yn fuddsoddiad o £40

Ideas Session – If you’re currently feeling a little stuck in your business or if you’re looking for new ideas to be able to develop or pivot your business, work with Caryl in order to develop new ideas that will help you thrive in your business. An hour’s session is an investment of £40.

Sesiynau Atebolrwydd – Os ydych chi’n rhywun sydd angen bod yn atebol i rhywun bob mis er mwyn gallu ffynnu yn eich busnes, gadewch i ni fod yno i chi. 20 munud o alwad bob mis (30 ar y mis cyntaf) gydag ebyst wythnosol i’ch ysgogi i barhau. Ar ol pob sesiwn byddwch yn cael dogfen fach gyda’ch nodau am y mis nesaf. Cylchoedd o dri mis – buddsoddiad o £65 am y tri mis (bydd modd talu’n fisol – mis 1 – £25, mis 2 – £20, mis 3 – £20)

Accountability Sessions – If you’re someone who needs to be accountable to someone every month in order to thrive in your business, let us be there for you. 20 minute call every month (30 on the first month) with weekly emails to motivate you. After each session you’ll receive a document with your goals for the next month. Cycles of three months – an investment of £65 for the three months (you’ll be able to pay 3 monthly instalments – month 1 – £25, month 2 – £20, month 3 – £20)

Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts