Gofod i Dyfu / Space to Grow

Sesiwn Syniadau

Os wyt ti’n teimlo ychydig bach yn styc yn dy fusnes ar y funud neu yn chwilio am syniadau newydd er mwyn gallu datblygu neu arallgyfeirio, gweithia gyda Caryl (sylfaenydd gofod.space a busnesaubach.cymru) er mwyn gallu datblygu syniadau newydd sy’n mynd i dy helpu dy fusnes i ffynnu.

Sesiwn 1 awr yn £40

Ideas Session 

If you’re currently feeling a little stuck in your business or if you’re looking for new ideas to be able to develop or pivot your business, work with Caryl (founder of gofod.space and smallbusinesses.wales) in order to develop new ideas that will help your business thrive. 

1 hour session is £40 

Sesiynau Atebolrwydd 

Os wyt ti’n rhywun sydd angen bod yn atebol i rhywun bob mis er mwyn gallu ffynnu yn dy fusnes, gad i ni fod yno i chdi. 20 munud o alwad bob mis (30 ar y mis cyntaf) gydag ebyst wythnosol i dy ysgogi i barhau. Ar ol pob sesiwn mi fyddi di’n cael dogfen fach gyda dy nodau am y mis nesaf.

Cylch o dri mis – cyn cychwyn ar y 1af o Chwefror

£75 am y 3 mis

Accountability Sessions 

If you’re someone who needs to be accountable to someone every month in order to thrive in your business, let us be there for you. 20 minute call every month (30 on the first month) with weekly emails to motivate you. After each session you’ll receive a document with your goals for the next month.

Cycles of three months – starting on the 1st of February

£75 for the 3 months

Archwiliad Busnes

Weithiau mae llygaid rhywun o’r tu allan yn gallu gweld pethau o fewn dy fusnes nad wyt ti’n ei weld dy hun. Gad i ni fod y llygaid ffres hynny!

Mi wnawn ni gynnal archwiliad o dy fusnes, gan edrych ar yr agweddau canlynol:

Marchnata, Cynnyrch neu Wasanaeth, Gwefan, Gwerthiant, ac Y ffordd ti’n rhedeg y busnes

Cost archwiliad ac adroddiad – £60

Business Audit

Sometimes, an outside source can spot things within your business that you can’t. Let us be that source!

We’ll conduct an audit of your business, by looking at the following areas:

Marketing, Products or Services, Website, Sales and the way you run your business

Cost of audit and report – £60

Trawsnewid Busnes

Wyt ti angen cymorth i drawsnewid dy fusnes? Oes na agweddau o dy fusnes ti ddim yn hapus efo nhw, ac eisiau help i’w trawsnewid? Mi fedrwn ni dy helpu!  Mae modd gweithio efo Caryl am amser penodol (cyfraddau isod) ble y byddi di’n cael ei sylw cyfan am yr amser er mwyn iddi dy helpu i drawsnewid dy fusnes.

O fewn yr amser yna, mi fyddwn ni’n gallu cynorthwyo efo’r canlynol.

Marchnata – cyfryngau cymdeithasol ac ebost

Edrych ar dy gynnyrch neu wasanaethau

Effeithiolrwydd gweithio – y ffordd ti’n rhedeg dy fusnes

Gwerthu – a ffyrdd i wella

Creu gwefan Shopify neu Squarespace

A llawer mwy – Cysyllta i weld beth sy’n bosib!

Cysyllta efo ni drwy’r ffurflen isod i ddatgan diddordeb. Unwaith y byddi wedi datgan diddordeb – mi fyddwn ni’n gyrru holiadur trylwyr i ti am dy anghenion, ac yna trefnu faint o amser fydd angen er mwyn gwireddu’r trawsnewidiad!

 

Transform your Business

Do you need help to transform your business? Are there areas of your business you’re not happy with or are looking to upgrade and need help in doing so? We can help! You can work with Caryl for a specific amount of time (rates below) where you’ll have her undivided attention so she can help you transform your business.

Within that specific time, we can assist you with the following:

Marketing – social media and email

Your products or services

Streamline the way you run your business

Sales – and ways of improving

Create a Shopify or Squarespace website

And much more – get in touch to see what’s possible!

Get in touch by filling out the form below to register your interest – we’ll then send you a detailed questionnaire to ask about your needs, and then arrange a specific amount of time needed to realize that transformation!

Cyfraddau Trawsnewid Busnes / Transform your Business Rates

1 awr / 1 hour – £40

2 awr / 2 hours – £80

hanner diwrnod (4 awr) / half a day (4 hours) – £150

diwrnod cyfan (8 awr) / full day (8 hours) – £300

Sesiynau Dysgu | Learning Sessions

Products not found
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts