Ehangu Bragdy Cybi

Rydym yn gwmni bach newydd ei sefydlu yn 2019 pan fu i’r gŵr, Dan gael ei wneud yn redundant o’i waith fe rheolwr ffatri yn Amlwch. Doedd yr awydd ddim ganddo i ail ddechrau yn nunlle arall gan ei fod wedi bod hefo’r un cwmni ers gadael yr ysgol. Prynodd lyfr am gwrw a phenderfynu arbrofi adra, gan droi’r ystafell utility yn fragdy. Mi welso ni bod galw yn yr ardal felly aethom ati i droi

adeilad ger stryd fawr Caergybi yn fragdy bach a siop gan ddefnyddio pob dima o’r arian redundancy ar y fenter. Er gwaetha pandemic a chyfnodau clo, roedd y bragdy bach yma methu dal i fyny hefo’r gofyn. Roeddem yn gwerthu allan yn rhy aml ag yn gorfod gwrthod busnesau oedd yn awyddus i’n rhoi ni ar eu silffoedd.  Deg mis ar ôl agor y drws y siop roedd rhaid i ni ystyried ehangu unwaith eto.

Fuo ni’n ymchwilio i mewn i blatfformau codi arian torfol a dewis Crowdfunder yn y diwedd. Maen nhw’n cynnig cefnogaeth ac arweiniad da. Fuo ni hefyd yn ymchwilio i mewn i fragdai eraill oedd wedi manteisio ar y ffordd yma o godi arian. Y mwyaf amlwg wrth gwrs ydi’r byd-enwog erbyn hyn, Brewdog. Mae Bragdy Twtlol hefyd wedi defnyddio platfform codi arian torfol wedi iddynt gael difrod wedi llifogydd.  Roeddem ni yn chwilio am gefnogaeth fel ein bod yn gallu uwchraddio ein hoffer. Rydym yn mynd o’r offer presennol sy’n cynhyrchu tua 270 potel pob tro i offer sy’n mynd i wneud 10 waith yn fwy o gwrw. Mae rhaid hefyd ailwampio uned ddiwydiannol a chael y trydan a’r plymio’n iawn. Roedd gennym ni beth arian yn barod wedi dod o broffit, benthyciad resilience, a grantiau ac yn y blaen. Roedd y Crowdfunder yn cynnig ffordd o gynyddu’r pot heb orfod mynd i fwy o ddyled.

Roeddem ni yn cynnig cyfle i bobl gael rhywbeth yn ôl am ein cefnogi ni, cwrw am rodd fel petai. Os ydych chi’n cyfrannu £20, byddwn wedyn yn rhoi 3 potel gwrw i chi a rhoi eich enw ar y wal cefnogwyr.  Mwya’r rhodd, mwya’r wobr. Mae dau gyfrannwr wedi talu £200 er mwyn cael enwi’r ddau ffyrmentar newydd!

Rydym o’n dau wedi gwirioni’n llwyr ein bod wedi casglu £9800 gyda chyfraniadau hael

ffrindiau, teulu a chefnogwyr o bedwar ban byd. Rhai yn cefnogi gan eu bod eisiau gweld cwmni bach lleol yn ffynnu ac eraill yn cyfrannu gan eu bod yn caru cwrw crefft.

Doeddwn ni ddim yn disgwyl teimlo fel oeddwn i fod yn onest. Noson wedi i ni fynd yn fyw roeddwn yn swp sâl hefo pryder. Anodd disgrifio ac yn hollol afresymol. Am wn i, roeddwn yn teimlo fel ein bod yn begera rhywsut ac mae hynny’n mynd yn groes i’r graen.

Roedd yn amser rhyfedd i fod yn chwilio am arian – syth ar ôl y Nadolig a phawb yn dlawd! Roeddwn yn ymwybodol iawn bod pobl yn diodde’ oherwydd yr ail gyfnod clo, rhai wedi colli gwaith, rhai ar lai o gyflog felly roeddwn yn teimlo bach yn euog. Mae yna hefyd gymaint o elusennau haeddiannol sy’n chwilio am gefnogaeth a chymaint o bobl yn cael eu noddi i wneud ‘Dry January’, cerdded hyn a hyn o steps y dydd , roedd FB yn llawn o ffrindiau yn chwilio am nawdd. Felly roedd yr euogrwydd o fod yn gofyn am bres i fusnes a hwnnw’n fusnes neud cwrw, yn pwyso arna’i. Ond roedd yr arian yn tyfu a’r negeseuon o gefnogaeth yn llifo i mewn.

Roeddwn yn ofalus i ddweud ein bod yn gwerthfawrogi pob ceiniog ac os na fedrant gyfrannu, byddwn yn gwerthfawrogi petai nhw’n rhannu’r ymgyrch hefo eu ffrindiau a helpu i godi ymwybyddiaeth. Mae Crowndfunder yn eich annog chi drwy gydol y broses i gadw mewn cysylltiad gyda’r cyfranwyr a gadael iddyn nhw wybod beth oedd yn digwydd. Fuo ni neud hyn drwy rannu lluniau ar y newidiadau i’r uned ar wefannau cymdeithasol ag e-bost.  Fuo ni’n ffodus iawn i gael Teli Môn yn cynhyrchu ffilm fer ohonom ni a hefyd daeth yr Hwb Menter i wneud promo ffilm yn arbennig i hybu’r ymgyrch. Fuo ni’n hynod o lwcus o’r gefnogaeth yma ( y ddwy ffilm i’w weld ar ein sianel You Tube.)

Erbyn hyn yr emosiwn ydi gwerthfawrogiad a chariad bod yr holl bobl yma hefo’r ffydd ynddo ni. Overwhelming a deud y gwir.

Mae’r arian yn mynd i dalu am offer na fyswn ni heb fedru ei gael fel arall – peiriant potel

u newydd sbon. Byddwn yn gallu gwneud mwy llawer cynt na fyswn ni heb y gefnogaeth. Rydym yn gobeithio gallu cyflogi rhywun i helpu yn y bragdy ddiwedd yr haf yma a byddwn yn gallu gwerthu ein cwrw i siopa, bwytai a thafarndai gogledd Cymru oherwydd yr ehangu yma.

Mae agor busnes yn gyffrous ac yn gyfnod pryderus ru’n pryd. Mae poeni am arian a phoeni am lwyddiant yn mynd law yn llaw. Ond, mae rhaid mentro does! Os newch chi eich gwaith cartra ac ymchwilio i unrhyw fusnes, toes na ddim rheswm i chi fethu.  Rydym ni wedi gweld cefnogaeth anhygoel yn lleol – pobl Caergybi yn falch o weld rhywun yn buddsoddi yn y dre. Mae lot o’n llwyddiant ni’n dod hefyd o fod yn gwmni dwyieithog – dwi ddim yn meddwl y byddai’r Crowdfunder wedi gwneud cystal petai’r Gymraeg ddim yn cael lle blaenllaw ym Mragdy Cybi.

Sbïwch yn ofalus cyn ymrwymo i unrhyw gwmni casglu pres torfol. Peidiwch â gosod targed rhy uchel rhag ofn na chewch chi’r arian ar y diwedd os yn brin.  Fel arall, mentrwch ac ewch amdani.

 

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.