Cyfrifon Banc ar gyfer Busnesau Bach

Cyfrifon banc ar gyfer busnesau bach

Pan yn chwilio am gyfrif banc ar gyfer eich busnes bach, mae ‘na lot o ddewis a lot o waith ymchwil i’w wneud! I wneud bywyd ychydig yn haws i chi, mi rydyn ni wedi crynhoi y gwahanol gyfrifon sydd ar gael gan y gwahanol fanciau a’u rhoi mewn ffordd hawdd i chi eu darllen. Mae ‘na gymysgedd o fanciau’r stryd fawr a banciau arlein. Er gwybodaeth, nid ydym yn gysylltiedig ag unrhyw fanc, gwybodaeth i chi yn unig sydd isod.

 

              Cyfrif banc ‘Business Plus’ TSB

Ffi cyfrif misol:

£5 (hepgorir y gost hon os yw’r balans yn y mis yn £10,000 neu’n fwy ar gyfartaledd.)

              Nodweddion allweddol:

 • 25 mis o fancio am ddim heb unrhyw ffioedd misol.
 • Daw’r cyfrif gydag aelodaeth am ddim i Enterprise Nation am flwyddyn, sy’n darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig
 • Mae gan TSB Wariant Ad-daliad Twyll a olygir y bydd TSB yn ad-dalu arian rydych wedi’i golli o’ch cyfrif os ydych wedi bod yn ddioddefwr twyll
 • Trafodion cardiau, gan gynnwys tynnu arian, yn wasanaeth rhad ac am ddim am y 25 mis cyntaf. Yna, bydd cyflwyno pob siec yn costio 70c ac am bob £100 sy’n cael ei dalu i mewn neu ei dynnu allan o’r banc, bydd cost o 70c

              Gorddrafft a benthyciad

 • Mynediad cyflym a hawdd at arian parod
 • Mae TSB yn honni bod ganddo derfyn o £1m y gall cwsmeriaid wneud cais amdano fel rheol ar ôl i’r cyfrif fod ar agor am flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r cyfnod hwnnw’n dibynnu ar eich record busnes, gyda chyfradd gynrychioliadol o 10.16%
 • Codir llog yn fisol
 • I’w adolygu o bryd i’w gilydd (yn flynyddol o leiaf) i sicrhau ei fod yn parhau i ddiwallu anghenion eich busnes
 • Codir llog yn fisol
 • Mae ad-daliadau misol wedi eu sefydlu ar gyfer tymor y benthyciad
 • Tymor benthyciad o hyd at 25 mlynedd
 • Torri costau sy’n berthnasol os ad-delir y benthyciadau > £25,000 yn cael ei ad-dalu’n gynnar, yn rhannol neu’n llawn.
 • Gellir dewis y tymor ad-dalu i weddu i’ch gofynion busnes

 

 

              Cyfrif banc busnes bach HSBC

Ffi cyfrif misol:

£8

              Nodweddion allweddol:

 • 12 mis o fancio am ddim heb unrhyw ffioedd misol.
 • Trafodion am ddim am y 12 mis cyntaf –y. taliadau ar-lein, cerdyn, arian parod a siec. Bydd y cyfraddau hyn yn codi ar ôl 12 mis a bydd 1.5% o gynnydd mewn tariff ar arian parod, a 50c am bob siec
 • Bancio 24/7 ar ap, sy’n cynnwys gallu siarad yn fyw gyda rhywun os oes unrhyw broblem yn codi

              Gorddrafft a benthyciad

 • Gorddrafft wedi’i drefnu gael yn amodol ar statws a chais.
 • Gellir gofyn am leiafswm o £1,000 o fenthyciad, ac uchafswm o £25,000
 • Tymor benthyciad o hyd at 10 mlynedd
 • Ad-daliad misol
 • Cyfraddau llog i’w talu’n fisol – cyfraddau wedi eu gosod ar y dechrau

 

 

              Cyfrif cyfredol busnes Santander

Ffi cyfrif misol:

£7.50

              Nodweddion allweddol

 • 18 mis o fancio am ddim heb unrhyw ffioedd misol
 • Mae tynnu arian parod yn gyfyngedig i £500 y dydd
 • Mae’r trafodion safonol megis arian parod, cardiau credyd, sieciau ac ati yn ddiderfyn

              Gorddrafft a benthyciad

 • Gallwch roi cais am orddrafft busnes, ac os gaiff ei dderbyn, mae modd ichi fenthyca rhwng £500 a £25,000
 • Mae gorddrafft wedi’i drefnu gyda ffi blynyddol o 1% o swm y gorddrafft a gytunwyd arno, gydag isafswm ffi o £50
 • Gellir gwneud cais am fenthyciad rhwng £2,000 hyd at £50,000
 • Mae’r Llywodraeth yn talu am y 12 mis cyntaf o log, sy’n golygu nad ydych chi’n talu dim am y flwyddyn gyntaf
 • Cyfradd llog o 2.5% bob blwyddyn am hyd llawn y benthyciad
 • Tymor benthyciad o 6 mlynedd

 

 

              Cyfrif dechrau busnes Natwest

Ffi cyfrif misol:

£0

              Nodweddion allweddol

 • Dim ffi fisol
 • Mae’r cyfrif yn cynnig bancio am ddim am 18 mis i gwmnïau yn eu blwyddyn gyntaf o fasnachu, gyda throsiant blynyddol amcanol neu bresennol o dan £1 miliwn
 • Mae hyn yn cynnwys talu i mewn neu dynnu arian allan o’ch cyfrif cyfredol a wneir trwy ddebyd uniongyrchol, archeb sefydlog, cerdyn debyd, bancio ar-lein neu dynnu arian allan o beirinat ATM
 • Gall cwsmeriaid wneud cais am gerdyn credyd busnes Natwest
 • Ar ôl y cyfnod o 18 mis di-dal, mae taliadau safonol yn berthnasol sy’n golygu y bydd unrhyw daliadau ar-lein neu debydau uniongyrchol yn destun tâl o 35c bob tro
 • Hefyd, bydd unrhyw daliad arian parod i mewn neu allan o’ch cyfrif cyfredol yn destun tâl o 70c am bob £ 100 a symudir
 • Yn olaf, mae taliadau nad ydynt yn awtomataidd i mewn neu allan, a wneir gydag arian parod neu siec mewn cangen NatWest neu Fanc Brenhinol yr Alban, yn destun tâl o 70c bob tro

              Gorddrafft a benthyciad

 • Gallwch wneud cais am orddrafft busnes gyda’r cyfrif, ac os caiff eich cais ei dderbyn, gallwch gael gorddrafft o hyd at £25,000
 • Dim ond y swm y byddwch yn ei fenthyg y byddwch chi’n talu llog arno. Er, bydd unrhyw drefniant gorddrafft yn dod gyda ffi trefniant o hyd at £375
 • Wrth ddefnyddio’r cerdyn dramor, mae yna ffi trafodiad o 2.5% o werth y trafodiad

 

 

Barclays Start-up Business Account a Business account for turnover up to £400k

Ffi cyfrif misol:

£6 am gynllun ‘Taliadau Cymysg’ (ar gyfer busnesau sy’n defnyddio arian parod a siec yn          bennaf)

£6.50 ar gyfer cynllun ‘e-Daliadau’ (ar gyfer busnesau sy’n fwy tebygol o wneud y rhan fwyaf o’u bancio ar-lein gyda thaliadau electronig)

 

              Nodweddion allweddol:

 • 12 mis o fancio o ddydd i ddydd am ddim i fusnesau sy’n dechrau
 • Gwobrau teyrngarwch – cynnig cyfran gynyddol o’ch taliadau yn ôl bob mis yn dibynnu ar ba mor hir rydych chi wedi dal eich cyfrif
 • Er enghraifft, mae’r rhai sydd â throsiant blynyddol o dan £100,000 yn cael 5% yn ôl ym mlynyddoedd un i bump, 10% ym mlynyddoedd 5 i 15 a 15% yn ôl am unrhyw beth dros 15 mlynedd
 • Os ydych yn dewis yr opsiwn ‘e-Daliadau’, ni fyddwch yn talu unrhyw beth i wneud taliadau electronig, ond bydd taliadau arian parod a siec yn costio i chi. Arian parod yw £1.50 am bob £100 a siec yw £1.50 y siec
 • Mae’r cynllun cymysg yn codi 90c y £100 am daliadau arian parod, 65c am sieciau a 35c am daliadau electronig
 • Mae cyfrifiannell defnyddiol ar ein gwefan i’ch helpu chi i ddarganfod pa un fydd fwyaf cost-effeithiol i’ch busnes

 

         Gorddrafft a benthyciad

 • Gallu benthyg o £1,000 hyd at £50,000, yn amodol ar gymeradwyaeth
 • Dim trefniant na ffioedd ad-dalu cynnar
 • Dewis talu’r benthyciad yn ôl dros dymor o 1 i 7 mlynedd, yn amodol ar statws credyd
 • Efallai y gellir caniatáu tymhorau o hyd at 10 mlynedd os y gwneir cais am hynny
 • Cyfradd llog sefydlog
 • Mae pob cwsmer busnes yn gymwys ac mae gwneud cais ar-lein yn broses gyflym a syml

 

 

              Cyfrif busnes Lloyds ar gyfer busnesau newydd a bach

Ffi taliad misol:

£7

              Nodweddion allweddol

 • 12 mis o fancio busnes o ddydd i ddydd am ddim i fusnesau newydd, h.y. dim ffi misol, taliadau electronig, sieciau a thynnu arian yn ôl
 • Yn cynnwys taliadau electronig am ddim
 • Mae cyfrif busnes Lloyds ar gyfer busnesau newydd a bach ar gael i fusnesau newydd a busnesau llai sydd â throsiant blynyddol neu werth mantolen o lai na £3 miliwn
 • Ar hyn o bryd, mae Lloyds yn tueddu i rybuddio cwsmeriaid y gall cyfrifon busnes newydd gymryd hyd at bedair wythnos i’w hagor oherwydd galw mawr
 • Ni chodir taliadau electronig i mewn nac allan ond bydd unrhyw codir tariff ar daliadau arian parod i mewn ac allan
 • Bydd y £ 1500 y mis cyntaf o daliadau arian parod a wneir yn destun tâl o 1%, a bydd unrhyw beth dros hynny yn destun tâl o 0.9%

 

           Gorddrafft a benthyciad

 • Mae terfynau gorddrafft yn dechrau ar £500, ac os byddwch chi’n sefydlu gorddrafft wedi’i gynllunio dim ond ar yr arian rydych chi wedi’i ddefnyddio y byddwch chi’n talu llog
 • Benthyciad busnes bach o hyd at £25,000

 

              Cyfrif busnes Metro

Ffi cyfrif misol:

£0 os yw’r balans yn aros yn uwch na £5,000 am unrhyw fis cyfan, a £5 ar gyfer      balans o dan               £ 5,000.

              Nodweddion allweddol

 • Mae’r cyfrif hwn ar gael i fusnesau sydd â throsiant blynyddol neu werth mantolen o hyd at £ 2 filiwn
 • Nid yw’n codi ffioedd am drafodion nad ydynt yn sterling
 • Bydd deiliaid cyfrifon yn cael rheolwr busnes fel pwynt cyswllt allweddol ac yn gallu mynd i mewn i’w cangen Metro Bank leol i drafod eu cyfrif saith diwrnod yr wythnos
 • Gall cwsmeriaid busnes gwrdd â nhw’n bersonol, anfon e-bost atynt neu roi galwad iddynt
 • Nid oes unrhyw dâl misol am y cyfrif hwn cyn belled â bod y balans yn parhau i fod yn uwch na £5,000 bob dydd o fewn y mis, fel arall byddwch chi’n talu’r ffi fisol o £5
 • Mae hyd at 50 o drafodion detholedig, gan gynnwys blaendaliadau arian parod a siec yn ogystal â thynnu arian ATM, yn rhad ac am ddim bob mis ac mae’r banc yn codi 30c ar bob trafodiad wedi hynny
 • O’r dechrau, mae’r tâl o 30c yn berthnasol i’r trafodion ar falans o dan £5,000

 

          Gorddrafft a benthyciad

 • Mae gan orddrafftiau trefnedig o hyd at £25,000 gyfradd llog flynyddol o 10%. Gellir amrywio’r gyfradd hon o bryd i’w gilydd wrth roi rhybudd ysgrifenedig o ddim llai na deufis i chi
 • Gallwch wneud cais am orddrafft o dros £25,000, a bydd ffioedd trefnu ar orddrafftiau busnes yn cael ei penderfynu bryd hynny
 • Ar gyfer benthyciadau busnes o dan £25,000, bydd y gyfradd llog flynyddol yn 9.6%. Bydd y tymor benthyciad rhwng 1 a 5 mlynedd
 • Ar gyfer benthyciadau dros £25,000, bydd y cyfraddau llog yn cael eu teilwra i bob benthyciad. Bydd y tymor benthyciad rhwng 1 a 5 mlynedd

 

 

              Cyfrif busnes Starling

Ffi cyfrif misol:

£0

              Nodweddion allweddol

 • Dim taliadau misol
 • Sefydlu’r cyfrif ar yr un diwrnod
 • Intergreiddio meddalwedd cyfrifeg â Xero, QuickBooks neu FreeAgent
 • Mae cyfrif Starling Business yn agored i fasnachwyr unigol, cwmnïau cyfyngedig a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig
 • Dywed Starling y gall cwsmeriaid lawrlwytho’r ap a gwneud cais am gyfrif mewn munudau
 • Gall cwsmeriaid elwa o drosglwyddiadau banc am ddim yn y DU, a gallant dderbyn hysbysiadau talu ar unwaith pan fyddant yn gwneud unrhyw daliadau
 • Cymorth 24/7 ar yr app, dros y ffôn neu drwy e-bost, gyda gweithwyr Starling yn ymateb i’ch cwestiynau cyn gynted â phosib

 

          Gorddrafft a benthyciad

 • Dim yn cynnig gorddrafft ar hyn o bryd
 • Cynnig Recovery Loan Scheme o fenthyciadau o £25,001 hyd at £250,000. Mae hyn ar gyfer cwmnïau cyfyngedig a phartneriaethau atebolrwydd cyfyngedig yn unig
 • Gallwch ymestyn eich ad-daliadau dros 6 blynedd (isafswm o 3 mis)

 

         Cyfrif busnes ‘Lite’ Monzo

Ffi cyfrif misol:

£0

           Nodweddion allweddol

 • Dim ffioedd yn cael eu codi gan ddefnyddio’r cyfrif Lite
 • Cyfrif sy’n caniatáu ichi allu cyllidebu a chategoreiddio gwariant
 • Banc sydd wedi’i reoleiddio’n llawn ac mae’r cwsmeriaid yn elwa o’u harian yn cael ei warchod o hyd at £85,000 o dan yr FSCS
 • Gallwch chi, fel cwsmer, dderbyn hysbysiadau talu ar unwaith pan fyddwch yn gwneud unrhyw daliadau
 • Cynnig cefnogaeth i gwsmeriaid 24/7
 • Mae’n galluogi defnyddwyr i gadw golwg ar daliadau gyda derbynebau digidol ar yr ap
 • Er y ffaith ei fod yn gyfrif sy’n seiliedig ar ddefnyddio ap, gellir hefyd talu sieciau i mewn trwy eu postio i Monzo, tra gellir gwneud blaendaliadau arian parod yn PayPoint am ffi o £1
 • Dim ffi ar dynnu arian allan o beiriant ATM
 • Ar hyn o bryd gallwch dalu rhwng £ 5 a £ 300 o arian parod ar yr un pryd i mewn i Monzo, a hyd at £ 1,000 bob chwe mis
 • Y terfyn dyddiol ar gyfer trosglwyddiadau banc ar gyfrifon busnes Monzo yw £ 50,000

 

            Gorddrafft a benthyciad

 • Dim opsiwn gorddrafft gyda chyfrif busnes Monzo
 • Dim opsiwn benthyciad gyda chyfrif busnes Monzo

 

             Cyfrif busnes Tide

Ffi cyfrif misol:

£0

 

Nodweddion allweddol

 • Dim taliadau ychwanegol am ddefnyddio cardiau dramor
 • Integreiddio â meddalwedd cyfrifeg ar-lein megis Xero a FreeAgent, ac mae’n caniatáu i ddefnyddwyr dagio’r holl incwm a gwariant yn awtomatig gyda labeli o’u dewis
 • Tri chynllun talu eglur
 • Mae Tide yn ap bancio digidol sy’n caniatáu i gwsmeriaid agor cyfrif mewn llai na phum munud wrth ddefnyddio eu ffôn symudol
 • Cynnig amddiffyniad FSCS ar gyfrifon newydd ar ôl partneru â ClearBank, banc trwyddedig llawn
 • Mae Tide Mastercard ar gael i’w ddefnyddio am ddim ledled y byd
 • Codir tâl o £1 ar gyfer tynnu ATM ac mae cost o 20c am bob trosglwyddiad i mewn ac allan o gyfrif
 • Yn derbyn taliadau arian parod, gallu cyflwyno’r arian hwn yn Swyddfa’r Post am £1
 • Ar gyfer busnesau cyfyngedig, terfyn balans y cyfrif yw £1,000,000 ac ar gyfer masnachwyr unigol, mae’n £500,000.
 • Y terfynau trafodion ar gyfer busnesau cyfyngedig yw £250,000 fesul taliad sengl a hyd at £2,000,000 y mis, ond ar gyfer masnachwyr unigol mae’n £15,000 fesul taliad sengl a hyd at £150,000 y mis.

Gorddrafft a benthyciad

 • Benthyciadau busnes o hyd at £150,000
 • Dim opsiwn gorddrafft gyda chyfrif busnes Tide
Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.