Camau i’w ystyried pan yn cychwyn busnes

Ydych chi wedi bod yn cloffi rhwng dau feddwl ynglŷn â dechrau busnes? Ydych chi’n teimlo bod eich dychymyg yn mynd ar ras, ond nad ydych yn siŵr pa gamau cychwynnol sydd angen eu cymryd? Dyma ambell beth i’w cadw mewn cof…

 

  • Syniad – Ydi eich syniad yn un unigryw sy’n mynd i sefyll allan, ac a fyddech chi’n ymateb i alw drwy wireddu’r syniad? Mae’n bwysig ystyried y gynulleidfa darged a’r farchnad dan sylw a meddwl a fydd eich cynnyrch neu eich gwasanaeth chi yn debygol o lenwi bwlch, oherwydd mae’r syniadau busnesau gorau i gyd yn llwyddo i wneud hynny.
  • Enw i’r busnes – Meddyliwch am enw bachog a chlyfar, sy’n hawdd i’w ddweud ar lafar ac sy’n debygol o aros yn y cof. Mae’n bwysig osgoi cymhlethu gormod ar bethau – dewisiwch enw sydd un ai’n gweithio yn y ddwy iaith, neu enw Cymraeg syml ac effeithiol fyddai ddim yn rhy anodd i siaradwr Saesneg allu ei gofio neu ei ddweud.
  • Enw parth (domain name) – Sicrhewch fod yr enw parth ar gael i’ch busnes. Hyd yn oed os nad ydych â’r bwriad o gael gwefan, mae’n parhau i fod yn rhywbeth i’w ystyried gan fod prynu enw parth yn rhywbeth gweddol rhad i’w wneud. Byddai hyn yn eich diogelu rhag rhywun a fyddai o bosib eisiau cymryd yr enw parth oddi arnoch yn y dyfodol. Peth da hefyd fyddai prynu mwy nag un fersiwn. Hynny yw, os mai bwrdd du yw enw eich cwmni, ddywedwn ni, yna ewch ati i brynu bwrdddu.cymru, bwrdddu.co.uk, bwrdddu.com ac ati. Fel hyn, bydd yr enwau hynny’n perthyn i chi, ac i chi yn unig wedyn – ni all neb arall brynu’r enwau hyn yn y dyfodol. Ac wrth gwrs, mae yna wastad le i fod yn greadigol yma. Hynny yw, pan oeddem ni’n chwilio am enw parth ar gyfer gofod.space, fe wnaethom sylweddoli bod .space ar gael yn yr un modd ac y mae .cymru ar gael, a lwc pur oedd y ffaith ein bod wedi gallu cael yr enw parth gofod.space ar ôl penderfynu efo’r enw gofod.space ar gyfer ein gwefan.
  • Cynllun busnes – Does dim rhaid iddo fod yn fanwl gywir, a gallwch ei addasu wrth fynd yn eich blaenau, ond mae’n syniad da cael cynllun busnes yn ei le fel bod gennych chi ryw fath o syniad ynglŷn â chyfeiriad eich busnes. Mae hyn yn rhywbeth buddiol hefyd gan bod angen cynllun busnes arnoch cyn gwneud cais am arian. Fel imi ei grybwyll eisoes, byddwch yn barod i fod yn hyblyg gyda’ch cynllun busnes oherwydd gallaf fentro y byddai bron iawn bob cwmni yn dweud wrthoch bod eu cynllun busnes wedi newid ers y gwreiddiol, sy’n ddisgwyledig, mewn gwirionedd, wrth i’r busnes ddwyn ffrwyth a thyfu. Cadwch olwg ar gofod.space am dempledi cynllun busnes fydd yn cael eu rhyddhau yn fuan, ond am y tro, gallwch ddarganfod digonedd ar y we.
  • Arian – Meddyliwch yn realistig am faint o arian fydd ei angen arnoch i ddechrau eich busnes. Gan ddibynnu ar y math o fusnes, mae modd ichi ddechrau â chynilion neu arian teulu. Wedi dweud hynny, os yw’n fusnes fydd angen buddsoddiad o’r dechrau ar gyfer prynu offer, nwyddau ac ati, gallwch geisio am fenthyciad – mae modd codi arian torfol drwy wefannau megis Crowdfunder neu Kickstarter, neu gallwch ofyn i deulu neu i ffrindiau fuddsoddi yn eich busnes.
  • Strwythur y busnes – O’r dechrau’n deg, mae’n rhaid ichi feddwl am strwythur ar gyfer eich busnes. I’r perwyl hwn, mae ganddom ni flog defnyddiol wedi ei ysgrifennu eisoes gan Lloyd o Llama Accounting ac un gan Georgia o gwmni cyfreithiol Gamlins. Cliciwch yma i ddarllen blog Llama Accounting, a chliciwch yma i ddarllen blog Gamlins.
  • Treth a’r HMRC – Os ydych chi’n rhedeg eich busnes fel ‘side hustle’, mae angen ichi gofrestru eich hun gyda’r HMRC, hyd yn oed os ydych chi ar ‘payroll’ efo cwmni arall. Mae strwythur y busnes sydd gennych yn mynd i benderfynu ym mha ffordd y byddwch chi’n talu treth, faint a phryd.
  • Cyfryngau cymdeithasol – Ceisiwch sicrhau cysodeb gydag enwau proffeil eich cyfrifon ar y cyfryngau cymdeithasol, am y rheswm bod yn hyn ei gwneud hi’n haws i bobl gofio ac mae eich strategaeth marchnata digidol chi’n edrych yn daclusach. Ystyriwch pa gyfrwng cymdeithasol sy’n gweddu orau â’r math o fusnes sydd gennych chi a’r gynulleidfa fydd yn elwa o’ch gwasanaeth neu eich cynnyrch.
  • Cyfrif banc – Sicrhewch bod gennych gyfrif banc penodol ar gyfer eich busnes o’r cychwyn cyntaf. Peidiwch â chael eich temptio i ddefnyddio eich cyfrif personol. Efallai ichi wybod eisoes ond mae yna gyfrifon ar gael sydd ar gyfer busnesau yn benodol, mae rhai ohonynt yn codi tâl ac eraill ddim. Yn bersonol, Starling dwi’n ei ddefnyddio, ac mae’n rhaid imi ddweud ei fod mor hawdd a di-lol i’w ddefnyddio, ac mae ganddynt ap er mwyn hwyluso taliadau ac ati. Wrth ymchwilio, fe welwch bod nifer o rai eraill ar gael ac mi fyddem yn rhannu erthygl yn fuan ar wahanol opsiynau o gyfrifon sydd mewn lle.
  • Gwefan – Mae angen ichi ystyried a oes angen gwefan ar eich busnes. Mae hyn yn dibynnu’n llwyr ar y math o fusnes sydd gennych chi, ond mi fyddem ni’n bersonol wastad yn argymell rhyw fath o wefan, hyd yn oed os ydi hynny’n dudalen efo manylion cyswllt a disgrifiad o’ch busnes arno yn unig. Mi fydd hyn yn help mawr efo’r SEO (search engine optimisation) pan fydd pobol yn chwilio am fusnes arlein. Mae mwy o wybodaeth yma ar SEO gan Aled Nelmes o Lumen SEO. Os ydych chi’n gwerthu cynnyrch, yna mi fyddem ni’n bendant yn argymell i chi roi’r opsiwn i bobl brynu drwy eich gwefan, yn enwedig gan fod platfformau megis Shopifty neu Wix bellach yn ei gwneud hi’n hawdd ichi adeiladu eich siop.

 

A dyna chi, rhyw fath o restr gyffredin i chi wirio. Mae na lawer mwy o erthyglau yn ein adran ‘cychwyn busnes‘ ac mae na lawer mwy i ddod dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Rhannu | Share
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Logo gofod.space

croeso | welcome

Gofod i berchnogion busnesau bach gael gwybodaeth, cefnogaeth ac ysbrydoliaeth

A space for small business owners to obtain information, support and inspiration

Cylchlythyr | Newsletter
Posts Eraill | Other Posts

Mae'r wefan yma yn defnyddio cookies er mwyn gwneud siwr eich bod yn cael y profiad gora' posib.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.